DIR\POST\0096
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXX0dkKXXXXXXXOdccdolccc::clllcdxdxkOkoooollc::cc00kO0dOOxxoKX0oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXK0OkkxkO0XXXXXOdl:dl::;,:ooddllxkkkkxxxxxxxkdllllKXKOxdxxxxox00oXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXkddxxxddoloKXXXOddoddoodxxxkkkkkxxxxkxddolxOOOOdkOXXXX0ddxxxoxxxoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXxlllooc::;c0XXXOdddddooddkkxxddkOO0OolcclloO000XXXXXXXXxddxxoxxxxOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX0xxdolclodxKXXXOdxxxxxxxxxxxxdxO00KKKKK0OKKKKKKXXXXXXXXxddddxxxxxxkKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX0o00kdoOKkxXXKKOxxdxxxkxol:;codxdxxkxxkkkkxxkkkxkkkkxkkddddddxxxxxxxOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX0oKXXdOXXkdOxxxxdxxxdo;'',:cdOxxddddoooddoooooooooodoooddddddddxxxxdddXXXXXXXXXXXKXXXXXXX
XXXXXXXXXXX0oKXKdxkxdoxxxxddlc;:::lok0KXXkxxxxl::ccxkkkkkkkkkkOkkkxddddddddxl:;:oXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXK0dkkxooxxdlxkk0Od0kolok0dkXXXXkdxxxc::cc0XXKKKKXXXXXXXKc;loddddddl:::oXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXK0OkxxdddddodxOKXXXXOdXXKo0XXxkXXXXOxxxxoc;;o0XXKKKKXXXXK;oxooodddddddl:::oXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXK0OOkkkkxxddxO0KKXXXOdXXKoKXXxkXXXXkxxxxo'''o0XXKKKKXXKKKxlKxdddxdo;ddl:::o0KXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXK0OkdkkxxdxxkO0kdXXKoKXXxkXXXXkxxxxl'''o0XXK000KKKKOodkddddxdd;ddl:::lxk0KKKXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXKK0kxxxxxxkddxkkdXXKoKXXxkXXXXOxxxxolollOKK0OOOKKOOodlldddddddxddl::cd000K00KKK0XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXKOOkxxkkxxxxOO0OdXXKoKXXxkXXXXXX0xxoxxkkO0K0OO0Okdcoxxkxddxddddddddk0KKKK0OOOO0KXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXK0OOkkkkxxddoO00o0XXxkXXXXK0OxxxxkkO0OkO0OOkkxxkkkkkOkkxxxl:cclx00OOO0KXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0OOkkxodxxokO0xkXXXK0OOkdxxxxxxxxxxolc:;dxkOkOOkxldxollcclooKXXXXXXXXXKXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKkxxkkdxxxxxkO000Oklcloodddol:;;;;;;xkkOkOkolldddddlllloXXXXXXXXXXKXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOdddxxxkkkkxkkO00xdolllll:;;;;;;;:ldxxkkxllllK0Okxoxk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOddddddddxxxkkkkkxdolllll:;;,,'',codddddlllllKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOdoodddddddddddollcccclll:,'';;:::;ddoddlllllKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOdl;dddddddddddl::cccc:::;,;:;;;;;;o,.,dlllllKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOoolddoldddddddoooddddxxkkdl:;;;,,,o,..clllllKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKK0kdollo,'':dddoooooolcdO00KKKK0kdc;,o;,;clllllKXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX0OxOkO0000OOkddoc:odoooool:;,,,;coxO0KKKK0OO00Oxlllll:d0o,oKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
XXXXXXXXXXXXXKKXXXX0dxdddxOkk000Okxdooooooo;;;;;;;;;,;cxO0KKKKKKKklllll:,;,c..xXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------