DIR\POST\0031
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNWWWWWWNWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWNNNNNNNNNN
XXNWWWWWWNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNNNNNNNNN
XXNNNNWWWNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWNXKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNWNNNNNNN
KOkxxxxxx00kkkk0XXKXNXOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOxxxkO0NWNNWWNNWWNWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNWNNNNWNN
K00xxxxxxxxxxxxxxxxxxkkKNWNWWWWWWWWWWWWWWWK0XWWWWWWXkxOKkx0XXNOxxkkkOOO000KXXXXNNNWNNNWWNNNNNNNNNWNN
KXOkkkOkxxxxxxxxxxxxxKWWWWKOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW000KW0O0kxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkOO000KKKNNXNWWW
KXKNNWWWWKkxxxxxxxxxxkKNWW0xxkkNWWWWWWWWWWWWWWN0WWNNXNWKkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdxxxOXNNNXk0WWWW
KXXNWWWWWWNKxxxxxxxxxxxxKW0xxxxkKWWWWWWWWWWWWNKNNWNWKOkxxxxxxkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddxxkKNNNX0NWWWW
KXXNWWWWWNWWXkxxxxxxxxxxxkxxxOXNKNWWWWWNWWWWWWWN0kOXKkxxxO0K00WWOxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddddOKNNNNNNWWWW
XXNNWWWWWWWWWkxxxxxxxxxxxxxOXNWWWWWWWWWWWWWWWWOOOKXNNKkkOK0K0xKNkxxxxxxxxxxxxxxxxxkOkxKXN0NNNNNWWWWW
KXNNWWWWWWWWWNOxxxxxxOX0xOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkOKNNXWNXXKKxkO0OkxxxxxxxxxxxxxxxxOXNN0XXKNNNNNNWWWWW
KXNNWWWWWNWWWWWX0kxxOXNNXWWWWNWWWWWWWWWWWWWWN0xxxxOkxkOkKXXkk0K0OkxKXOxxO0OxxxxxkXKKNNNWWWNNNNNWWWWW
KXNNWWWWWNWWWWWWNN0xONWWNNNNXNWWWWWWWWWWWWWWOkxxxxxxxxxxxxkKOxxkkKWWWNkxONWKKkx00KXXNNWWWWNXNNNWWWWW
XXXNNNWWWNWWWWWWWWNNXXXKKNWNNNNWWWWWWWWNWWWWN0xxxxxxxxxxxxxxOOOXNWWWWNO0NWWWN0OONNNKXNWWWWNXXNNNWWWW
XXNNWWWWWNWWWWWNWWWNWNWWNNOOOxxO0KWWWWWWWWWWWX00KXKkxxxxxxxxOO0WWWWWWWNNNWWWXKNWNKKNKNWWWWWXXNNWWWWW
XXNNWWWWWNWWWWWNNWWNNNNNN0xxxx0Okk0KKKNWWWWWWWWWWWWXxxxxxxxkNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNXN0XXXXKKXXXNNNWWWW
NNNNWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNOxdxxxxxxxxkXWWWWWWWWWWWWW0ddxxxxxXWNWWWWWWWNWWWWWWWWNXNNNNNXXWNNKXNNNNWWW
NNNNNNNNWNWWWWNNNNNNNNNNNNNXkxxxxxxxxXWWWWWWWWWWWWNWOdddxxXNN0ONWWWNNNNWNNWWNNWNNNX0kxxxKK0KXNNNNNWN
NNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNkxONKxOXNWWWWWWWWWWWWWNWNxdddxXNNKNWWWWWNWNWWNWWWWWWN0ddddxxxxxdkXNNNNWW
NNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNdxxKOXWWWWWNWWWWWWWWWWNNNXkO0XNNNNNNWWNNNNNNNNNWWNWWNXkOOKK0Oxdd0XNNNWNN
NNNNNNWWWNWNNNNNNNNNNNNNNNN0dd0XWWWWWWWNWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNWWWWX0KXXXNNNX0
XNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNkdONNWWWNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNX0NN
NNNNWWWWNNNNNNNXNNNNNNNNNNXxxXNNWWWWNWWNWNNXNWNXXNNXXXNNXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNXXXNNWWN
NNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNWWWWWNNWNNNXKXNNKXXXK0XNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNXXNNWWN
NNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXNNXNWWWWNNNWNNWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNWWWN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DGT × DSG [Φ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------