I like it. What is it?
DIR\TAG\Funny
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0077
This is Trust
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oooooddddddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddd
ooooddddddddddddddddddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
oodddddddddddddddddollllclllcloxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ddddddddddddddddl,,'',,,,',,'',;lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkxl::'.......,;clxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dddddddddddddd:.';;;;;::ldxxdl::oxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx'.............   .cxxxxxxxxxxxxxxxx
dddddddddddddl.':clooddk000Okxoldxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdccldxxxo,...     .lxxxxxxxxxxxxxxx
dddddddddddxxc';:loddxkkOOOOkxdllxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkO00Odc,....     lkxxxxxxxxxxxxxx
dddddddddxxxxl;:looxdxkO00Okl,,;cxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxkO0OOdc;,''...  .dkxxxxxxxxxxxxxx
dddddddddxxxxd::dkoOOkk00Okxo:oOxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdxooxxkkxocldoxd. ;kkkxxxxxxxxxxxxx
dddddddxxxxxxxd;ckxkOkkO0OOkxokkkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOkOOkxxoodxdkc..xkkkkkkkkxxxxxxxx
dddddxxxxxxxxxxockOxxxxkkkkxocl:cxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkddxkkxxdddococ,'.dkkkkkkkkkkkkxxxxx
dddddxxxxxxxxxc.:OOkxxddddooccl:kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdddddddoc;cdo;::ooxxxkkkkkkkkkkxxx
dddxxxxxxxxdc. .lkOkkxdooloolc:lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxodolc::cldxo;coocl,';:oxkkkkkkkxx
ddxxxdlc;,'... .;xkOOkkdc;,'.....;lxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdc;;.;:ooddxo:lodd;.......':dkkkkk
dl:;'.............:xkxoc:..         .;lxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkko..''.dOkxddxdlxkd,..........';ldkk
;'...........  .  .,old;. .   ..........'ckkkkkkkkkkkkkOkkkkkkko:,'....:0NXK0000xc...............',c
.................  .lkx...  ..............ckkOOOOOOOOOOOOOOOxc,''''.'....:kNNN0;....................
.................. .;kl..  ............... xOOOOOOOOOOOOOOOo,'''''''...''''lXk'.....................
................... .,..  ............  .  :OOOOOOOOOOOOOOx,''''''''..'''.'':'......................
...................... . ............. ... :OOOOOOOOOOOOOk;'''''''''..'''''';'......................
.....................................  ..  cOOOOOOOOOOOOOl'''''.''''.'''''..,'.............. .......
.........;;............'........l;... ...  cOOOOOOOOOOOOOx'......'''.'''''.................  .......
.....  ...  ........ ..'...........   .... :OOOOOOOOOOOOOd,'.....''..'''.....'............  ........
...... ...........................  ...... cOOOOOOOOOOOOO:''............''..............   .........
...... ....... ..................  ....... ;OOOOOOOOOOOOO;'''.....'...'''................  .........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0061
This is SNL's Cue Cards
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 . ...  ,;.        ..';,,''.';.';:::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;,',;,,;;;;;::ccccccccccc:;.          
   '',    .    ....'..,'''..,'.,;:::::::::::::::;:::c::::::;;;:;',;;;;;;;;:::cccc::::::,.           
    ..  ...... . . ...,''..',.';;;:::::::::::llldkkkkkkkkkxxxddxdxdddxxo::::::;,'',,;;,             
.   ...    .''.... ...,'..''.';;;;::::::::::l0KKK0000OOkOkOOOO00OOOdxkOOOl;''.'....'..              
,  ..'.....,'','',,.. .....';;;;;;:::::OXXKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNKOo.,lcox..   '. ...               .
c   ',,'..',;;;;,,;;..'''',;;;;;::::::xKkkk0KOXNNNWWWWWWWWWKXNNNkk:;:;c,l        .                  
;.  ..,,,';;;::cccc;. ...............c0oOddlkoX00xooo0OKWW0KXNWOxl,oxkOO,              ..,;:c.      
..'......,Oo'',odoc:..,;;;;;;;;;;;;;oKklkxxdkN0oO0KxdoxNNloddK0dk::ododx...          .:xlkkkkc:.    
,.''..;cc:,   .'kx.  ..;;::::::;;;;dKXXNNWWWWWWNKKKKKXMNlccllxloxoxxxodO0KKK0Okoc:   ',';dxd'.',,...
.   ..,cc,..;l,.;.  .;';;;;;;:lcldOXXNNWWWWWWWWWWWWWWWNxxKKKKOO0KKXXXXXKXXXXXXXKK0x.    ....   .;'''
..... .'''''''.   .'lco,,,;;:0k0XNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWxk0XNN0XNNNNNXNNNNNNNX00OxOOOko,.     .      .
''..        .......'',,'',,,0K0KOk0KX0KNXWXNWWWWWWWWWWWWWWWWWNKNNXXXNXXKKXXKkoldO0kxddd:;.       ...
''''.........'''.........',0OOKNXKXO0kkkON0NNdK0XXNNWWWWWWWWWWWWNNXKXXXOkOxc;clkOkxoddolxooc,       
'',,,,,,'................,KNNNOOOxk0ONWXKNWWKKOOxkdlXx0WWWWWNXXNWNK00Ol,cl;,;,clddllddcoddxxd;d',...
'',,,,''''''......      .kOKWWWWWWNXKWWXOOWWod000WKKKk0WWWWWWNKXNKxOkc';l,.,':codoclddcddxxxxcdclcoc
.....                  .xO:XWWWWWWWWWWMMMMMMXXKO0XddkkWWWWWWWWWWXxO0d::l:.,.'oddocccddlxxxxxdllcldlx
   .lddo'.oo,.oo'oo.  .O0kccok00W0NWWWWMMWMWMMMMMMMMXNKWWWWWWWWNk0Kkodxd:;''cxxxc:,oddooooooodlldodd
   WMXKMWoMMK:MWdMMc .kokxdd;dxxo::0kkdkWWWKKWWWMMMMMMMMMWWWWWWO0KOdxxxlc;;lxkkl:: .:,,:;;;;;;;::,,,
   WMKdXXdMMMxMWdMMc.cokokOxOOOkKkolol;0WWWKc00oxkXMMMMMMWWWWW00KOloddc:cclxxdl:c, .;;,',......     
.. :XMXo.;MMNNMWdMMo,'oddclc:l,x:kxWW0koKWOcKMxxolKMMMMMMMWWW0O0Occlo,';:codol,;:...................
,''ddkWMNoMMOMMWdMMl.::cl0x0dOc:lcXWWKc:lOxKXOOWWKMMMMMMMMWMNO00c;co;..'':oll.......................
  .MMdOMMOMM:WMWdMMc.:::c:dcxcloxKkkK0xclx;d;.clN;xNMMMMMMMNO0Ko;coc.....;cc;  .....................
  .NMXNMNdMM'kMWdMMNXo.'clxdKk0d;;dxKWWWWMWK0xoox;xWMMMMMMWkKKx:col..   ...................     ....
   .;ccl'.::..::'::cc;......;okKXKdxOWWWWWMMMMMMMWWMMMMMMW0KKk:lll'.     ..................         
      .''.       ...............,dXWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMWXKKKllld.     ...................       .. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0057
This is the digital handbook for agency people
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMdkMM0kXNk0MMMMMMMMMMMMMMMMXcWMOxoxkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMK.NMMMMMMMkoxkMMMMOxMMMMK;xMKk00MMM
kKKOkkMMKxdkdOWKkKKx0xWdXdWXOOMcWM0W.XOddkKckl0lOlKcklKckO0doX;0:N.O:XlOdNMK.O.XlxkxoKlo0:lNMNcKlNkO
0OKO0OMMONOK0kXxOOXxXxWkKxXxOxNxNMMXc0MN,kM;xoKoOoX;dlXlOWcxlN.0oXcKcKX,KMM0cKlKokMko0o0NdxWMXxXkXO0
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0KMW0KMMMMMWOK0MMMMMMMNONMMMMMWOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
XWoKXoWXXXMWXXNMMNd0MWXXNWXNWXNXMWXNNXNNMWlkdO;kXNXNMXXXKdWKXXMMNcOxk.NKXKNKXXKNMXKWMNKXXXXMNKNMKKWo
dK.KK.W,x;OcdcXMMd0;XddoK:kxN,K;X;K0K:xXMM;dxX:kdldckcok0'W.k,0MXc:;0 :oN.loO.0 d'xOMX 0 0 K ko::d0.
KMK0X0N0X0Xll:kMXKWKKdookN0XWKNKNN0NXx0MMW0KWW0KW0K0k:llX0N0X0XMW00XXOXOKdlMO.kXWOOWMNOXOXONKOXNO0WK
MMMMMMMMMMMWkNMWNXNMMMMMMMM00MMMMMMMMMMMWOXMMNNMWNWMMMMMMMMMW0NKNMMMMMMMMMMMMMMN0MMNNXNMMMMMMMWOXMMM
xXOxdXl0oNxO'0MW'o,OXOoWx0kxckK0xdXoOoXOO;kMMxdOkcXX00KK00N0KoKdOOX0KONX0KNk0KOKcMMX.k.NKkxNdO0cdxXk
cOloON,K;0:k:OMN;xoddd;0;kXx:cxdlON;OcklxlxMWxNdXxO0kOOOOkKx0xKk0kKdKdKxkxNoNNdKoWMK'0:Oco;0:0Ncl:0c
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MWMWMWdOkKMWMMMWMMMWMMNOKKOoMMWMMMMNcWMMMXoXOdKkkkxXxdWkdNKoXMMMkxNMMWMMWMWMMNcOX0MWMMMMWMMMXo0xWMWM
ol;OMM;dd0dl;X,llx;dKMKdok0cNxckxdOW,doWMN.0o;WNloNWll:x.XX.WXMMd:MKxo'W'x,0:x;kd:K.O.N,d;XMW.OlKo;x
llcxMWk0WWx0k0,d:Xk0NMX0KXKOXO00XOKNkXONMXxN0kWNOOWNONkNk0KxKkMMOk00k0xXkKkK0OO00kXxXxK,x:KMXxKMXk0O
WNWMMMMMMMMMMXONMXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKNMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMWMWXWWMMMMMMMMWNWMMMMMMXKMW
kXOXOkXxOOKO0K.OOX.MO00MW:lloOOxXOOXOOkKXOONO00N0kWldMMxxWKOoWKKNKK0XXdN0kWl00xWKKNKK0MMo:0;KO0OO,N;
;lNo:dX'xNco'0'O,0.K'dkMW::OWl:Nollox:oolocxl:lko'kcoMMxx0dOoKoOXkxkxXlXOoNcX0lKlOXkdNMMo;0;K'okx'X.
MMMMWMMMMMMMMMMWMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMOdWMMWMMMWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMM
MMMMMMMMMMMMxkMMX0XcMONWXMMMMMMXOX0WMMMXoMMMMMMMMMMMMMMMOWMMMMMMMMMWk0NONOOWMWOKOMMMMMMdkMMMMMMMMMMM
OldodO:lNx:kdcodxcN.W:Oo:XlddNMN'WdokddK,0cK:X:NlklKlxoXcXoxdkOdlkMM,kMcMocMM:oMKOlxlkocokloXM0;xk:d
N0xkk00o0dkk0xkKOdKoXdOKdXX,0MMXdKONKkKNdKOWxKdXcOoKckoXxXkO0OkoxxMM0kKOWxxWMKdKxXxOO0xkxKd0WMKoNNd0
MMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKNMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMXXXWKXNMMMMMMMNKXNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMM
KWWXdkMMKd0Kd0MXKWNXXXWKNKMNKNWcWMx0;Od0KXKOK0WXKKMKK0KOKKKOXN000N.O0N0XKNMO:O:N0KKxxWK0Nd;OMXoXdWKX
kkkxkxMMOKlkOxXOxxKlXlMlXcXkOoWcNMMW.KMO,dW;O;x.K'0'doW'kKld'W.X.K.X.Xd:xMM0.O.0;dXd:x;x0cdMMXcKlXxO
XKWKXKMWKXNWXKN0XKXKXKNXKKNKXKXKNMM0OOMM:KM;lKMXkKN;k.OO0MO0OX.xNXOKOKW;WMM0OkKWOOMOOWOOWOOWMXK0XWKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0048
This is Magnet Fingers
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMM0kkkkkkkkkOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdlcccccc0MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMM0kkkkkkkkkkkOKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMklllxXcccKMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMM0kkkkkkkkkkkk00OONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOoookkcclNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMWkkkkkNMWWWWWWMMNxdWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNooolccoNMMMMMMMMMNKKWMMMMMMM
MMMMMMXkkkk0MMMMMMMMMMMklkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOolccoWMMMMMMNkolllokWMMMMMM
kdkNMWkkkkOWMMMMMMMMMMMKclNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNlcccOMMWWMWXolcokOddxKMMMMM
ccccldxkkkWMMMMMMMMMMMMWccOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXXXXXXXNXk0WMMMxcccccllccllllllodxxxkWMMMMM
llllc::lkWMMMMMMMMMMMMMMlcdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXK0kxO0XXXollxXkccoKOkkoolccllodddddOXMNXXNN
WKxllc:::xWMMMMMMMMMMMMMl:oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0dddoOWMOlllocclNMMW0dolcccllodxONN0kxxxxo
MMKOdc::::l0MMMMMMMMMMMMl:dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOxxxxNMWxooolclXX0kxdolooodxdookKkxxxxxxxl
MX00XNd::xoclONMMMMMMMMXccoxkKKKKKKXXXXXXXXXNWMMMMMMMMMMMOxxxxXMMXddddooxxxxxxxkk0KKOxdxkddkOdooolll
NOxokKWkccNXOocdOXWW0dc:clodxxkkkkkkkkkkkkkkkkO0XNMMMMMMOdddxKMMMOxxxxxxxxxxdooooooook0NN000XklldOO0
kc:ccc0KllWMMW0xolclc::codxxOKXXXXKK0Okkkkkkkkkkkkk0WMMNooodKMMMMkxxxxxxxdolllloooxOKXXXXXXXXkccl0NN
X::oxloolOMN0OOOOolodoloxkOKNMMMMMMMMMMWNX0OkkkkkkkkKMMOolldWMMMWxdddoollllllodk0KXXNXKKXXXXKdlcccco
MOoxdoodOMMkkkkxooxkkkXdkxodxWMMMWNNWMMMMMMMWOkkkkkkWMMWOllcloolcllllllllok0XNMMMMMMNocccllloKX0ccco
KkxxoxNNWMMXkkkddkkkkkkk0OdoxO0OkkkkkOXWMMMM0kkkkkkXMMMMMWOoldxocllccllo0MMMMMMMMMM0lllclOocclKOdkO0
xxddddooodxxooddddxxxkkkOOkkkkkkkkkkkkkk0XXKOkO0KNMMMMMMMMMMMMOllllllddO0KXNMMMMMNxllllldkdccco0XXXX
xdxxddxxkxdxxxxxxdddoooddxxkkkkkkkkkkkkkkxxO0KMMMMMMMMMMMMMMNdllccdxkOOOOkkddk0KKooooodoooolccoOOKXX
ooddxWXOdxO0OxxkO0KXKOkxxxxxkO0000OOkkkkkOWMMMMMMMMMMMMMMMMMOlo0WWMMMMMMMMMMNKkdddddd0X0kxdolllxxxxO
N0KNWMMMNOxO0k0OkkkkkOO0KXNWMMKddxO00000KWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKkOXXK0kxddkOOdlo0K00O
MMMMMMMMMMNOxkXW0kkkkkkO0K0XMMMOoxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0Kkoo0MMWN
MMMMMMMMMMW0OkkXMXOkkkkkkOOOXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWxddkXXXX
MMMMMMMMMMKOO0OOKMMWWWWNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW0xx0KXXX
MMMMMMMMMMXOOOK00XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWW
MMMMMMMMMMWOOOO0K0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0047
This is Pointer Pointer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            .',;;::::::;;,..                                                        
                          .,;:cllllccc:::;;,.                                                       
                      ...'cclooooolllllcc:::;'.                                                     
         ...  .........,:llloooooooooooollccc:,.       .lo:.                                        
      ...............,cloooooodddddddoooooolcc:,.      .cxxoc,. .             ...                   
           .      .,:lloooooooddddolcccccloolc:,.        .cddoocc:;. .,,,,'...,,'..''.          ....
                .,:llllolloodxxxdlc::ccllodddl,,,.         .:odxxxol:clllllc:;,,..;;;,'',,,,,,,,,,,,
              ..:ccllllllloddxxxdolc:,,:ldxxxo:;'. .          .:oxxxdoolcc:;,''',;;::,:llllccc:;;;,,
             .':cccclllloodddoollc;...':odoooooc':ccc:.          .;lodddddddolcc:::;,,:ccllllccccc::
            .';::cllllooodddollc:oo:;,,;llcloolcoodoool;.',,,.      ..,:loodddddddoollllllloolllllll
            ..,:clllooooddddoooooollcccclooldxxooooxxxxxxxkkOkdllol,..    .';clooddoooooooodddoooooo
   .''.   ...,;:cllllooooooddooollllccclloolxkkxodxkOOOOOOOOOOkxxxddoool;''..  .;cloooooooodddddodoo
 . ...':,;,,',::cclllllloooddddooooolllllllldkOkdxkOO0OOOOOOOOxxxxdddoddlc;,;:'.  .,;:cllooooooooooo
.....;c:c;;:;;;::cccllllooooooddddddooollccclxOkdkkOOOOOOO00Okkxxxdddoodol:'',,;;'. ....':clllllllll
.....';:lc:cc:::::cclllllllooooodddddoolccllclxkdkkOOOOOOO00OOkxxxdddddddol'   ...'.';,,...',::ccccc
     .';:cl::c:::::cclllllllllllloooolccoodddolddxkkkkOOOOOOOOOkkxxdddddddoc        ',;,,'.,,',,;:::
       .,:llllc::::cclllllcccclllloolcloddddolc:ldxkkkkkkOOOOOOOkkkxdxdddddl'       .',,,,,;::::;:::
        ..;clc:::::cccccccclllllllolc:::lclololo::oddxxxkkkkkOOkkkkxxxxddddo;            ..';;;,,,'.
...       ....',::::::ccccccccllllolcc:;;'''''.''..;loddxxxkkkkkkkkkxxxddddo:                       
',,,'.        .',::::::::::cccllllolclll:;,''...,'. .;coodxxkkkkkkkkxxxdddddc.                      
,,;,,;''''...  .,;:ccc:::::cccccllllcclllcc:,''...    .,codxxxkkkkkxxxxxddddo,                      
,,,,,;;::::;;,..,:::ccc::::::cccccccccccc:::;,....      .,lddxxxxkxxxdddddoooc.   .                 
;;;;,,,,,;::::;;;::ccccc::::::::::::cccc:::;;,,,'.        'cooddddoooolllcllllccclccc:,.    .       
,;,;;;;;;,,,,;;:;;;::ccc:::;;;;;;;:;;;::::::;;''.         'cllclllllllllllcclccccccc::,.     .      
,;,;;,;:;:;;,,,;;;;;;:ccc:;,,,,,,,''''.',;;;,'.           ,ccclllllllllllllccccccccc:;'       .     
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0018
This is ISLAND
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cccccccccccccccccccccccccco@@888888888888888888888888888888O888888888CccccccccccccccccC8888OO888Oocc
ccccccccccccccccccccccccccC@88OCooO88888888888OO8888888888OCO888888OoccccccccccoCCooCO88OCocoCO8Oocc
ccccccccccccccc:ccoCcccccccoocccccoO8888888888OO8888888888CCO888888occccccooooOO888OOOOOCocccccooccc
ccccccccccccccccC888c::cccccccccccC888888888888888888O88888OO888888CccccoOOOO88888OOOOOOOocccccccccc
occccccccccccccco888c:::cccoOOocco8888888888888888OOOOOOO88888OO88occoCCO8OOO8888OCOOOOOOCcccccccccc
OCoccccccccccccco8888CCoCO8@88CccCOO8888888888888OOOOOOOO888888888CcC888OOOCO888OCoooCOOCocccccccccc
OOOCCCoooooccccoO888@@@@@88888OoccoooC888888888888OOOOOOOOOO8888888O8888OOCoOOOOOoccccoooocccccccccc
8OOOOO88CoooooooC8@88888@@@@@@@CoccooO8888888888888888888888OOO888888888888O888OCoocccccccccccoCoccc
OOOOOOO8OCoooooooO8@@@@@@@@@@8OooCCOO8888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO88888888888O88888OoCoccccoocccccoCCCoc
OOOOO8888888CoooC88@@@@@@8888CoooCCOO8888OOOOOOOOCOCOOOOOOOOCCOOCO88888888888OCoooocccoCCocccccCCCCo
OOOOO8888888OoooC888888@@@@@@@8CCOOOO8888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCO88888888888OoccccccccccCCoocccoCCCCC
OOOOOOOOO8888CoooC888888@@@@88OCCCCOOO888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCoCC88888888OO8OccccoCCoccoOooCoooCCCCCC
OOOOOOOOO888888OoO8@@@88888OCooooCCCOO888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCoooCCCOO888OO8OoccoCOOCCCO88OCCooooooCC
OOOOOOOOO8888888888@@88888OCCooooCCOOOOO8OO8OOOOOOOOOOOOOCCCooooooCO8888888OCCCCCOOOOOOO888OoooooCCC
CCCooCCOOOO8888OOO888888888888OCCCCOOOO888888OOOOOOOOOOOCooooooooO88888OCOOCCCCCCOOOOOO8888CCooooCCC
CoooooCCCCCCOOOCCOOOO8888888888OCCOOOOOOOO88888OOOOOOOCCCCCCCCCCCOOOOOCoooCCoCCCCCOOOCCCCOOOCooCCCCO
ooooCCCCCCCoooooCCOOOOOOOOOOOOOOOO8OOOOOOOO888OOOCCCCCCCOOCCCCCCCOOOCCooooCCCCCCCCCCCoccccccoooCCccc
ooCCCCCCoooooooOOOOOOOOOOO88CoCOOOOCCCOOOOOOOOCCCCoCCCCCOOOCCCCCOOOCCCCOOOOOCCOOOOOOOoccccccccccocc:
CCCCCCooooooooOOOOOOO8888888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCOCCCOOOCc:::::::ccccc:
CCCooooooooCCOCoccccCO88888888O888888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOocccooocc:::::::cc:::
CoooooooCCCCCCoccccoO88888888OCOO888888888888OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCcccccccccccc::::::::
oooooCCCCCCoocccoCOO8OOOOOO8OOCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOCoccccccccccccc::::::
ooCCCCooocccoCOOOOCoocccccoOOOOOOOOOOOCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCOOOOOCoCOOOOOOOOCCoocccccccccccc::::
oCCCooccooCCCCCCCccccccccccCOOOOOOOCcc::::coOOOOOOOOOOOOOOOCCCCOOOOOOocccooCOOOCoccccccccccccccc::::
CCooccooCCCCCCCoocccccccoCCOOOOOOOoc:::::::cCOOCocooOOOOOOOOOOOOOOOOOoccccccCOOOCcccccccccccccccccc:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0003
This is Lost & Found
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..............................:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o::
..............................::::::::::::::cooooccccoc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o::
...................:::..........::::::::cCOOOOOCCCCCooooc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cc::
..................::::::.......:::::::oOOOOOOCCCoCooocccoooc::::::::::::::::::::::::::::::::::::o:::
...................::::::....::::::::OOOOOCCCCooooccccccccoccc::::::::::::::::::::::::::::::::::oc::
..................::::::::::::::::::COOOCCCooooocccccccccccccc::::::::::::::::::::::::::::::::::co::
..................:::::::::::::::::cOOOCCCCCoooccccccccccccc:...:cc::::::::::::::::::::::::::::::o::
.................::::::::::::::::::cOOOCCCooococccccccccccccc:...:c:::::::::::::::::::::::::::::co::
..................::::::::::::::::::CCCCCCooocccc::::ccccccccc::cc::::::::::::::::::::::::::::::cc::
..................::::::::::::::::::cCCoooooocc::::cccoccocccccccc::::::::::::::::::::::::::::::o:::
.................:::::::::::::::::::::COOO8OCOCocooocccocococccccoc::::::::::::::::::::::::::::cc:::
...........:....:::::::::::::::::::::::occoc::::::..:::::::ccccccoc::::::::::::::::::::::::::::cc:::
...........:....:::::::::::::::::::::::::::ccccccc::cc:.:ccccccccoc::::::::::::::::::::::::::::o::::
.............::::::::::::coCoccccc::::::::coCoCoccc:::::cc:c:cccccoc::::::::::::::::::::::::::cc::::
..........:..::::::::::::oCc::::::ccc:::::oOCoocc:::ccccc::::ccccccc::::::::::::::::::::::::::o:::::
.........:::.:::::::::::::occ:::::::::ccccCOCCCCoooocccc::::::ccccccc::::::::::::::::::::::::cc:::::
........::::.:::::::::::::::::::::cc::::::ccooooooooo:::.:::::cccccco::::::::::::::::::::::::cc:::::
.......::::..:::::::::::::::::::ccc:::::::::::coocooocc:::::::c::::ccc:::::::::::::::::::::::cc:::::
.......::::..:..::::::::::::::::::::::::::::::ccccccooooc:::::cc:.:::::::::cccc::::::::::::::oc:::::
..........:..::::::::::::::::::::::::::::::::cccccooCCoocooccc:::...::::coooocccc::.:::::::::o::::::
.......:..:.::::::::::::::::::::::::::::::::oCCCCCCCCCooooocccc:::...::oCooccccccc::::::::::cc::::::
.......:..:.:::::::::::::::::::::::::::::::oOOCCCCCCCoooococcocc:c::::ooooc:cccc:cc:::::::::cc::::::
..........:.:::::::::::::::::::::::::::::::COOCCCCCCCCoCCoooccccccc::oocooc::c::::cc:::::::co:::::::
......::..:.::::::::::::::::::::::::::::::oOOOCCCCCCCCooooooocooccoccoooooc::::::::c::::::cc::::::::
......::..:.::::::::::::::::::::::::::::::COOOCCCCCCCCCooooccoooococcoococc:::::::::c:::::c:::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (7 POSTS)